Algemene voorwaarden

Bijlage 1: Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

versie oktober 2023

 

HOOFDSTUK 1 – ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1; Algemeen

1.1       Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Zaken door Automotive Auctions BV (later: AA) worden verkocht of gekocht en/of waarbij diensten door AA aan Contractspartij worden geleverd en waarbij AA deze Algemene Voorwaarden van toepassing hebben verklaard.

1.2       Afwijkingen en/of aanvullingen gelden alleen als deze schriftelijk (waaronder ook per email) zijn overeengekomen.

1.3        De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Contractspartij wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

1.4       Contractspartij doet (als deze handelt in het kader van een beroep of bedrijf) afstand van enig recht om een beroep te doen op de ontbinding van de Overeenkomst.

1.5       Contractspartij doet afstand van enig recht om een beroep te doen op (gehele of gedeeltelijke) vernietiging of aanpassing van de Overeenkomst wegens dwaling.

1.6       Als een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins rechtens niet afdwingbaar is, dan doet dit niets af aan de geldigheid van de overige bepalingen. Verder zal de nietige, vernietigbare of anderszins rechtens niet afdwingbare bepaling geacht worden te zijn vervangen door een bepaling die naar haar aard en strekking zoveel mogelijk aansluit bij de nietige, vernietigbare of anderszins niet rechtsgeldige bepaling.

 

Artikel 2; Definities

2.1 In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:

Aanbod: een aanbod tot verkoop of koop van een Zaak door of aan AA al dan niet namens een derde;

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

Consumentkoper: een consument in de zin van artikel 6:230o BW;

Contractspartij: Verkoper, Koper of Opdrachtgever die contractspartij is van Automotive Auctions B.V. bij de Overeenkomst;

AA: Automotive Auctions B.V. of een groepsvennootschap, waaronder maar niet beperkt tot Hermans & Hermans B.V. of HAHEBO Kantoor plus Magazijn B.V. of B.V., die deze Algemene Voorwaarden van toepassing verklaard;

Inbrenger: de (rechts)persoon die aan AA de opdracht geeft om een Zaak middels een Veiling te verkopen;

Koper: de (rechts)persoon die een Zaak koopt van AA;

Opdrachtgever: iedere partij voor wie AA werkzaamheden uitvoert, waaronder maar niet beperkt tot iedere Inbrenger;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen AA en een Contractspartij waar deze Algemene Voorwaarden op van toepassing zijn verklaard;

Veilen: het uitvoeren van een Veiling;

Veiling: het in opdracht van Verkoper verkopen van een Zaak door middel van een (online) veiling;

Veilinghuis: TROOSTWIJK Auctions dan wel een ander veilinghuis;

Verkoper: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die een Zaak verkoopt aan AA;

Zaak: één of meerdere roerende zaken waar de Overeenkomst op ziet.

 

Artikel 3; Inspanningsverbintenis

3.1        Alle verplichtingen die AA op zich neemt, zijn inspanningsverplichtingen waarbij AA verplichtingen naar beste kunnen zal uitvoeren. Van resultaatsverplichtingen is geen sprake.

 

Artikel 4; Overmacht 

4.1       AA is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige wettelijke en/of overeengekomen garantieverplichting, als AA daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht aan de zijde van AA wordt onder meer verstaan: (i) ziekte van personeel, (ii) overmacht van toeleveranciers en hulppersonen van AA, (iii) overheidsmaatregelen (iv) oorlog of terrorisme, (v) pandemie, (vi) stakingen, (vii) algemene vervoersproblemen.

4.2        Als een overmachtssituatie langer dan dertig dagen duurt, heeft elk der partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat AA en Contractspartij elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

 

Artikel 5; Aansprakelijkheid

5.1       De totale aansprakelijkheid van AA wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de Overeenkomst of op welke rechtsgrond dan ook, is beperkt tot vergoeding van schade zoals in dit artikel uitgewerkt.

5.2       Iedere aansprakelijkheid van AA is uitgesloten behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van AA.

5.3        Als, ondanks het bepaalde in artikel 5.2 er enige aansprakelijkheid van AA zou resteren, geldt het volgende:

5.3.1     In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van AA voor directe schade, op welke rechtsgrond dan ook, meer bedragen dan het bedrag dat maximaal wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de directe schade beperkt tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst door AA gefactureerde prijs (excl. btw) en indien AA bij een geschil de verkoper is tot de gefactureerde koopprijs.

5.3.2     Aansprakelijkheid van AA voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Contractspartij is uitgesloten. Ook is uitgesloten de aansprakelijkheid van AA voor schade als gevolg van verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

5.4       De in artikel 5 beschreven uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van AA laten de overige uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van AA die in deze Algemene Voorwaarden zijn beschreven, onverlet.

5.5       Tenzij nakoming door de leverancier blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van AA wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst slechts indien Contractspartij AA onverwijld schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij aan AA een redelijke termijn moet zijn geboden om alsnog na te komen, en AA ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat AA in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

5.6       Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Contractspartij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij AA meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen AA vervalt door het enkele verloop van drie maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij Contractspartij vóór het verstrijken van die termijn een rechtsvordering tot vergoeding van de schade heeft ingesteld en een juridische procedure is gestart.

5.7       Het bepaalde in dit artikel evenals alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden gelden mede als onherroepelijk en onvoorwaardelijk derdenbeding ten gunste van alle (rechts)personen en hun toeleveranciers die door AA bij de uitvoering van de Overeenkomst worden ingeschakeld.

5.8       Voorzover dwingend recht zich daartegen niet verzet is iedere aansprakelijkheid van AA voor de door AA ingeschakelde hulpzaken en/of hulppersonen uitgesloten.

 

Artikel 6; Termijnen

6.1       Als AA binnen een bepaalde termijn een prestatie moet verrichten geldt de termijn als een indicatieve termijn en niet als een fatale termijn. Als de prestatie niet binnen de overeengekomen termijn is verricht, zal Contractspartij AA in de gelegenheid stellen om de prestatie alsnog – binnen een redelijke termijn – uit te voeren.

 

Artikel 7; Intellectueel eigendomsrechten

7.1       Alle intellectuele eigendomsrechten die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst zouden kunnen ontstaan, rusten bij AA en blijven daar ook rusten. Als en voorzover hiervoor een nadere rechtshandeling nodig is van Contractspartij zal Contractspartij hier op eerste verzoek van AA alle medewerking aan verlenen.

 

Artikel 8; Verwerking persoonsgegevens

  1. Indien en voor zover sprake is van de verwerking van persoonsgegevens geldt het bepaalde in de  privacyverklaring, die is te raadplegen op de website van AA.

 

Artikel 9; Overige

9.1       Op de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

9.2       Geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden worden in eerste aanleg beslecht door de rechter in het arrondissement waarin AA is gevestigd, onverminderd de bevoegde rechter in hoger beroep en cassatie, tenzij op grond van regels van dwingend recht een andere rechter bevoegd is.

 

HOOFDSTUK 2 – INKOOP DOOR AA

De in dit hoofdstuk 2 “INKOOP DOOR AA“ opgenomen bepalingen zijn naast de bepalingen in Hoofdstuk 1 “ALGEMENE BEPALINGEN” van toepassing op de rechtsverhouding waarbij AA een Zaak koopt van Verkoper. In geval van strijdigheid prevaleert het bepaalde in dit hoofdstuk 2. 

Artikel 10; Totstandkoming

10.1      De Overeenkomst die strekt tot koop, waarbij AA koper is van de Zaak, komt tot stand op het moment dat AA het Aanbod van Verkoper schriftelijk aanvaardt.

 

Artikel 11; Informatieplicht Verkoper

11.1      Verkoper is gehouden om aan AA alle informatie te verstrekken waarvan het voor een koper van de Zaak van belang is om daarvan kennis te nemen, waaronder maar niet beperkt tot informatie over de herkomst van de Zaak en de eigenschappen van de Zaak, waaronder in ieder geval alle eventuele technische en/of rechtsgebreken die aan een Zaak kleven.

11.2      Verkoper zal AA op eerste verzoek vrijwaren en schadeloos stellen voor alle schade die het gevolg is van onvolledige en/of onjuiste informatieverstrekking door Verkoper aan AA.

11.3      Verkoper garandeert als eigenaar of anderszins gerechtigd en bevoegd te zijn om de Overeenkomst met AA aan te gaan en bevoegd en gerechtigd te zijn om de Zaak aan AA te verkopen.

 

Artikel 12; Eigendomsoverdracht en risico-overgang

12.1      Verkoper garandeert dat Verkoper het eigendom van de Zaak onbezwaard en zonder enige beperking of last zal leveren.

12.2      Levering van (het eigendom van) de Zaak vindt plaats op een door AA te bepalen locatie, datum en tijdstip tenzij anders is overeengekomen.

12.3      Het risico van de door AA gekochte Zaak gaat pas over op AA vanaf het moment van de juridische overdracht van het eigendom van de Zaak aan AA middels het verstrekken van de Zaak in de feitelijke macht van AA.

12.4      Alle termijnen waarbinnen Verkoper moet presteren, waaronder maar niet beperkt tot leveringstermijnen, zijn fatale termijnen waarbij Verkoper jegens AA in verzuim is bij het verstrijken van de termijn zonder dat een ingebrekestelling vereist is.

 

Artikel 13; Gevolgen van verzuim

13.1      AA heeft het recht om de Overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) te ontbinden als Verkoper in verzuim is onverminderd enig ander recht van AA, zoals recht op vergoeding van schade, nakoming, opschorting of anderszins.

 

Artikel 14; Ontbinding van de Overeenkomst

14.1      AA heeft het recht om de Overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) te ontbinden met inachtneming van het daarover bepaalde in de wet onverminderd enig ander recht.

 

Artikel 15; Vermindering van de koopprijs

15.1      Als AA op het moment van levering van (het eigendom) van de Zaak schade en/of gebreken aan de Zaak constateert, heeft AA het recht om de betaling van de koopprijs op te schorten, de Overeenkomst te ontbinden, de schade te verrekenen met de koopprijs of nakoming te vorderen van Verkoper onverminderd enig ander recht.

15.2      AA is niet verplicht om de deugdelijkheid van de Zaak bij levering te onderzoeken. AA mag afgaan op de juistheid en volledigheid van de informatie die door Verkoper over de Zaak wordt verstrekt. Verkoper dient AA (pro)actief te informeren over eventuele gebreken aan de Zaak en over andere feiten die voor een koper in redelijkheid van belang kunnen zijn.

 

Artikel 16; Betaling van de koopprijs

16.1      AA zal de koopprijs aan Koper in beginsel voldoen binnen dertig (30) dagen na de feitelijke en juridische levering van (het eigendom van) de Zaak aan AA, tenzij anders is overeengekomen.

 

Artikel 17; Aansprakelijkheid Verkoper

17.1      Verkoper is aansprakelijk voor schade die AA lijdt als gevolg van gebreken of omstandigheden die ten tijde van de levering niet bekend waren bij AA. Onder gebreken of omstandigheden worden in ieder geval verstaan alles wat van negatieve invloed is op de waarde van de Zaak.

 

HOOFDSTUK 3 – VERKOOP DOOR AA

De in dit hoofdstuk 3 “VERKOOP DOOR AA“ opgenomen bepalingen zijn naast de bepalingen in Hoofdstuk 1 “ALGEMENE BEPALINGEN” van toepassing op de rechtsverhouding waarbij AA een Zaak verkoopt aan Koper. In geval van strijdigheid prevaleert het bepaalde in dit hoofdstuk 3.

Artikel 18; Totstandkoming

18.1      De Overeenkomst op grond waarvan AA als verkoper optreedt, komt tot stand op het moment dat AA schriftelijk instemt met de aanvaarding van het Aanbod door Koper.

 

Artikel 19; Aanbieding

19.1      Aanbiedingen evenals prijsopgaven van AA zijn vrijblijvend. Een aanbieding van AA vervalt als AA de aanbieding herroept.

19.2      Gedane aanbiedingen evenals gedane prijsopgaven zijn alleen van toepassing op het specifieke geval waar de aanbieding of prijsopgave op ziet.

19.3      Opgaves over specificaties van de Zaak gedaan door AA zijn indicatief en bij benadering en niet bindend voor AA.

 

Artikel 20; Verkoop, eigendomsoverdracht en risico-overgang

20.1      Verkoop en levering van een Zaak door AA aan Koper vinden plaats “as is where is”. Oftewel in de staat waarin de Zaak zich op het moment van levering bevindt.

20.2      AA geven ten aanzien van de Zaak geen garanties en staan niet er niet voor in dat de Zaak voldoet aan de verwachtingen van de Koper.

20.3      Bij de levering van de Zaak dient Koper te controleren of sprake is van gebreken. Klachten dienen door Koper terstond bij levering van de Zaak schriftelijk en zo gespecificeerd mogelijk te worden gemeld aan AA. Daarna kunnen, op straffe van verval van recht, klachten ten aanzien van de Zaak slechts binnen een redelijke termijn na aflevering schriftelijk en gemotiveerd worden gemeld bij AA als sprake is van een consumentenkoop en als het een koop anders dan consumentenkoop betreft binnen een termijn van (7) dagen na levering van de Zaak.

20.4      Levering van (het eigendom van) de Zaak vindt plaats op een door AA te bepalen locatie, tenzij anders is overeengekomen.

20.5      Tenzij anders overeengekomen, vindt levering van het eigendom van de Zaak plaats op het moment dat AA de zaak ter beschikking stelt aan Koper en aan Koper meedeelt dat de zaak aan Koper ter beschikking staat onder de opschortende voorwaarde dat volledige betaling van de koopprijs en alle overige door Koper aan AA verschuldigde bedragen heeft plaatsgevonden.

20.6      Het aannemen van de Zaak door een vervoerder zonder aantekening op het ontvangstbewijs, geldt als bewijs dat de Zaak in goede staat door Koper is ontvangen. Oponthoud of vertraging tijdens het transport kan niet aan AA worden toegerekend.

20.7      Koper is gehouden om (het eigendom van) de Zaak binnen een termijn van 14 dagen af te nemen, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn is overeengekomen tussen Koper en AA.

20.8      Koper draagt vanaf het moment van ter beschikking stellen van de Zaak aan Koper of aan een door Koper aangewezen derde (zoals een door Koper ingeschakelde vervoerder). Ook kosten in verband met opslag, laden, transport, lossen en verzekering komen voor risico en rekening van Koper vanaf het moment van beschikbaarstelling van de Zaak. Niet van belang is of het eigendom van de Zaak op het moment van overdracht al is overgegaan op Koper.

20.9      Het risico ten aanzien van de Zaak gaat voorts over op Koper vanaf het moment dat Koper nalaat om medewerking te verlenen aan de levering of afname van de Zaak.

 

Artikel 21; Prijzen

21.1      Prijzen zijn exclusief omzetbelasting tenzij nadrukkelijk anders is vermeld. AA heeft het recht om verhogingen van rechten/accijnzen, wijzigingen in wisselkoers, prijsstelling van leveranciers door te berekenen in de koopprijs die door Koper voor de Zaak wordt betaald. Koper heeft in dat geval het recht om van de koop af te zien als dit leidt tot een verhoging van de overeengekomen koopprijs.

 

Artikel 22; Eigendomsvoorbehoud

22.1      AA behoudt zich het eigendom van de (geleverde) Zaak voor tot het moment van voldoening van de koopprijs en alle overige door Koper aan AA verschuldigde bedragen door Koper aan AA.

22.2      Het is Koper niet toegestaan om een onder het eigendomsvoorbehoud vallende Zaak te verpanden, op andere wijze te bezwaren, te vervreemden, te verhuren of in gebruik aan een derde af te staan. Deze afspraak heeft zowel verbintenisrechtelijke werking als goederenrechtelijke werking.

22.3      Koper is gehouden AA terstond op de hoogte te stellen, als derden beslag leggen dan wel enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud vallende Zaak willen vestigen of laten gelden.

22.4      AA heeft het recht om ter uitoefening van haar eigendomsrecht de plaats waar de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Zaak zich bevindt te betreden. Koper geeft reeds nu voor alsdan toestemming aan AA en Koper zal alle medewerking verlenen om AA in staat te stellen diens recht van eigendomsvoorbehoud uit te kunnen oefenen.

22.5      Koper is gehouden de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Zaak te verzekeren tegen brand, diefstal en ontploffings- en waterschade. Als AA hierom verzoekt, verstrekt Koper inzage in de polis van voornoemde verzekeringen.

22.6      Koper is gehouden om alle aanspraken op verzekeraars te verpanden aan AA op de in artikel 3:239 BW bedoelde wijze, als de aanspraken betrekking hebben op de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Zaak.

 

Artikel 23; Betaling

23.1      Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dienen alle betalingen aan AA voorafgaand aan de levering plaats te vinden op de door AA aangegeven wijze en binnen een door AA te bepalen termijn.

23.2      Bij niet-tijdige betaling is Koper wegens het enkele verstrijken van de betaaltermijn in verzuim zonder dat een sommatie en/of ingebrekestelling van AA is vereist.

23.3      Als betaling na levering is overeengekomen, is Koper verplicht de koopprijs uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen middels bijschrijving op de door AA op de factuur genoemde bankrekening. Voornoemde termijn geldt als een fatale termijn.

23.4      Koper is vanaf de dag van verzuim automatisch de wettelijke rente verschuldigd aan AA over het bedrag van de opeisbare vordering en als Koper handelt in de uitoefening van een beroep op bedrijf de wettelijke handelsrente.

23.5      De door Koper gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

23.6      Als betaling niet tijdig plaatsvindt, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte als bedoeld in artikel 6:96, tweede lid, onder c Burgerlijk Wetboek voor rekening van Koper overeenkomstig artikel 2 van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten met een minimumbedrag van EUR 40,-.

23.7      AA behoudt zich het recht voor om te allen tijde zekerheid in de vorm van een aanbetaling, waarborg en/of bankgarantie te verkrijgen van Koper. AA heeft het recht om de nakoming van de Overeenkomst op te schorten totdat aan deze zekerheidsstelling naar genoegen van AA is voldaan, en indien hieraan niet binnen een door AA te bepalen termijn is voldaan, heeft AA het recht om de Overeenkomst te beëindigen onverminderd enig ander recht.

23.8      Rechten van Koper tot verrekening of opschorting van diens (betalings)verplichtingen jegens AA zijn uitgesloten.

23.9      Betaling dient plaats te vinden in Euro’s. Als wordt overeengekomen dat betaling niet in Euro’s plaatsvindt, dan komt het risico van waardevermindering ten opzichte van de EURO op het moment van voldoening van de koopprijs voor rekening van Koper en is Koper gehouden AA hiervoor te compenseren.

 

Artikel 24; Retentierecht

24.1      AA heeft het recht om iedere verplichting tot afgifte van de Zaak op te schorten als Koper geheel of gedeeltelijk niet aan een verplichting jegens AA voldoet die voortvloeit uit de Overeenkomst. Het voorgaande is ook van toepassing als Koper in gebreke blijft kosten te betalen die AA heeft gemaakt ten behoeve van de door Koper gekochte Zaak.

 

Artikel 25; Afnameplicht

25.1      Koper is verplicht de Zaak zodra deze ter beschikking is gesteld in ontvangst te nemen.

25.2      Als vanwege een niet-tijdige afname de Zaak door AA of bij een derde staat opgeslagen, dient Koper de daarmee gepaard gaande kosten aan AA te vergoeden onverminderd enig ander recht van AA.

 

26; Herroepingsrecht

26.1      Een Consumentkoper kan een koopovereenkomst met betrekking tot de aankoop van een Zaak op afstand of buiten de verkoopruimte gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. AA mag de Consumentkoper vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. De in dit artikel 26.1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Consumentkoper, of een vooraf door de Consumentkoper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de Zaak heeft ontvangen, of:

a. als de Consumentkoper in eenzelfde koopovereenkomst meerdere roerende zaken heeft gekocht: de dag waarop de Consumentkoper of een door hem aangewezen derde, de laatste roerende zaak heeft ontvangen;

b. als de levering van een Zaak bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Consumentkoper, of een door de Consumentkoper aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van Zaken gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Consumentkoper, of een door de Consumentkoper aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 

27; Verplichtingen Consumentkoper tijdens bedenktijd

27.1      Tijdens de bedenktijd zal de Consumentkoper zorgvuldig omgaan met de Zaak en met de verpakking. De Consumentkoper zal de Zaak slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de Zaak vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consumentkoper de Zaak slechts mag hanteren en inspecteren zoals de Consumentkoper dat in een winkel zou mogen doen.

27.2      De Consumentkoper is aansprakelijk voor waardevermindering van de Zaak die het gevolg is van een manier van omgaan met de Zaak die verder gaat dan is toegestaan in artikel 27.1.

 

28; Uitoefening van het herroepingsrecht en de kosten daarvan

28.1      Als de Consumentkoper gebruik maakt van het herroepingsrecht, meldt de Consumentkoper dit schriftelijk binnen de bedenktermijn of op andere ondubbelzinnige wijze aan AA.

28.2      Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de artikel 28.1 bedoelde melding, zendt de Consumentkoper de Zaak terug, of overhandigt de Consumentkoper dit aan AA. Dit hoeft niet als AA heeft aangeboden de Zaak zelf af te halen. De Consumentkoper heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij de Zaak terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

28.3      De Consumentkoper zendt de Zaak terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, conform de door AA verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

28.4      Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consumentkoper.

28.5      De Consumentkoper draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de Zaak.

 

Artikel 29; Uitsluiting herroepingsrecht

29.1     Op grond van deze Voorwaarden geldt er alleen een herroepingsrecht voor de situaties waarin de wet op grond van dwingend recht expliciet voorziet in een herroepingsrecht. Een herroepingsrecht geldt uitdrukkelijk niet in de situaties waarin de wetgever niet dwingendrechtelijk voorziet in een wettelijk herroepingsrecht of waarin de wetgever de mogelijkheid biedt om het herroepingsrecht buiten toepassing te verklaren. 

29.2      De Consumentkoper heeft geen herroepingsrecht bij een Zaak die de Consumentkoper koopt middels een openbare veiling.

 

Artikel 30; Persoonsgegevens/bedrijfsgegevens derde

30.1      Persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens van een derde die zich in voorkomend geval op of in een Zaak bevinden maken uitdrukkelijk geen onderdeel uit van de gekochte Zaak. Consumentkoper is gehouden om indien en voor zover na levering van een Zaak persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens blijken te bevinden onverwijld AA hierover te informeren en in voorkomend geval op eerste verzoek zijn/haar onvoorwaardelijke medewerking verlenen tot afgifte aan AA (die in deze namens de derde handelt) van deze persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens dan wel tot vernietiging daarvan. Behoudens de vorenbedoelde verplichtingen zal Consumentkoper geheimhouding betrachten ten aanzien van deze gegevens en zal het Consumentkoper niet zijn toegestaan deze gegevens op welke wijze dan ook te (doen) gebruiken dan wel aan derden te (doen) verstrekken of deze daarin inzage te (doen) geven.

 

HOOFDSTUK 4 – VERKOOP VIA EEN VEILING

De bepalingen in dit Hoofdstuk 4 “VERKOOP VIA EEN VEILING” zijn naast de bepalingen in Hoofdstuk 1 “ALGEMENE BEPALINGEN” van toepassing op de rechtsverhouding waarbij in opdracht van een Inbrenger door AA (bemiddelings)werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van de verkoop van een Zaak via een Veiling. In geval van strijdigheid prevaleert het bepaalde in dit hoofdstuk 4.

 

Artikel 31; Totstandkoming

31.1      De Overeenkomst die strekt tot dienstverlening waarbij de dienst bestaat uit het (doen) Veilen van een zaak of daaraan gerelateerde werkzaamheden, komt tot stand op het moment dat AA de opdracht schriftelijk aanvaardt dan wel aan de uitvoering van de opdracht is begonnen.

31.2      Een Inbrenger kan geen rechten ontlenen aan het invullen van een online formulier voordat AA de hieruit volgende opdracht schriftelijk heeft aanvaard dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen.

 

Artikel 32; Overeenkomst van opdracht

32.1      Inbrenger geeft aan AA opdracht de door Inbrenger ingebrachte en door AA in ontvangst genomen Zaak op een Veiling te (doen) verkopen.

32.2      Inbrenger machtigt AA om namens Inbrenger de Zaak op een Veiling te verkopen. Deze volmacht omvat ook het recht van AA om een veilinghuis opdracht te geven de Zaak op een veiling namens Inbrenger te verkopen. AA heeft het recht om naar eigen inzicht aan deze volmacht uitvoering te geven.

32.3      Inbrenger verleent aan AA de bevoegdheid om namens Inbrenger aan het Veilinghuis opdracht te geven om namens Inbrenger de Zaak op een Veiling voor verkoop aan te bieden.

32.4      AA is bevoegd, maar niet verplicht om van deze volmacht gebruik te maken. AA heeft het recht om de Zaak onder eigen naam via een Veiling te (doen) verkopen.

32.5      AA voert alle werkzaamheden slechts uit op basis van een inspanningsverbintenis, naar beste kunnen en niet op basis van een resultaatsverbintenis.

32.6      AA heeft te allen tijde het recht om de opdracht tot Veiling te weigeren zonder opgaaf van reden.

32.7      Inbrenger garandeert dat bij iedere opdracht die Inbrenger aan AA verstrekt tot het Veilen van een Zaak de Inbrenger bevoegd is om de Overeenkomst met AA aan te gaan en de opdracht aan AA te verstrekken.

32.7      Inbrenger aanvaardt de algemene veiling- en verkoopvoorwaarden die het Veilinghuis op de Veiling van toepassing verklaard. AA staat er niet voor in dat op de algemene veiling- en verkoopvoorwaarden te allen tijde door Inbrenger jegens een derde rechtsgeldig een beroep kan worden gedaan.

32.8      Inbrenger verleent AA tevens een onherroepelijke volmacht om namens Inbrenger de algemene voorwaarden te accepteren die door het Veilinghuis op de Veiling van toepassing worden verklaard.

 

Artikel 33; Het verloop van de Veiling

33.1      De procedure rondom de Veiling, waaronder de aanvang en de sluiting van de Veiling, wordt bepaald door AA en/of het veilinghuis dat in opdracht van AA namens de Inbrenger de Veiling uitvoert.

33.2      AA heeft het recht om naar eigen inzicht wijzigingen aan te brengen in een Veiling, waaronder ook het recht om de Veiling te annuleren.

33.3      Inbrenger is gehouden alle medewerking te verlenen aan het goede verloop van de Veiling en te voldoen aan alle verplichtingen die voor Inbrenger voortvloeien uit de Veiling.

 

Artikel 34; Hoedanigheid AA

34.1      AA biedt de Zaak namens Inbrenger voor verkoop aan op een Veiling en is op geen enkele manier partij bij de koop en verkoop die (via een Veiling) tot stand komt. Alle afspraken en geschillen met betrekking tot de Zaak zijn een aangelegenheid tussen de Inbrenger en de koper van de Zaak.

34.2      AA staat er niet voor in dat op een Veiling de Zaak wordt verkocht of dat de Zaak kan worden verkocht voor het door Inbrenger gewenste bedrag.

34.3      Inbrenger vrijwaart AA op eerste verzoek tegen eventuele aanspraken van derden in verband met werkzaamheden die door AA in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst zijn uitgevoerd.

 

Artikel 35; Gunning

35.1      Inbrenger dient op zijn laatst om 12.00 uur op de dag na het sluiten van de Veiling na de Veiling zijn keuze over het al dan niet gunnen van de Zaak kenbaar te maken aan AA. Als AA voor dit tijdstip niet op de hoogte is gesteld van de gunning, wordt verondersteld dat de Inbrenger niet gegund heeft. 

35.2      Inbrenger is gehouden om bereikbaar te zijn in de 24 uur na het sluiten van de Veiling.

 

Artikel 36; Rechten en verplichtingen van Inbrenger

36.1      Inbrenger dient zich op eerste verzoek van AA te legitimeren.

36.2      Inbrenger garandeert dat Inbrenger als eigenaar of anderszins bevoegd en gerechtigd is de Zaak ter Veiling voor verkoop aan te bieden en Inbrenger vrijwaart AA op eerste verzoek voor alle aanspraken van derden ter zake.

36.3      Inbrenger garandeert dat Inbrenger het eigendom van de Zaak onbezwaard en zonder enige beperking of last zal leveren.

36.4      Inbrenger is op eerste verzoek van AA verplicht alle informatie met betrekking tot de herkomst van de Zaak aan AA te verstrekken onderbouwd met bewijsstukken. Inbrenger is aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van het verschaffen van onjuiste, onvolledige of misleidende informatie.

36.5      Inbrenger is gehouden om aan AA alle informatie te verstrekken waarvan het voor een   van de Zaak van belang is om daarvan kennis te nemen, waaronder maar niet beperkt tot informatie over de herkomst van de Zaak en de eigenschappen van de Zaak, waaronder in ieder geval alle eventuele technische en/of rechtsgebreken die aan een Zaak kleven. Inbrenger is aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van het verschaffen van onjuiste, onvolledige of misleidende informatie.

36.6      Bij voertuigen zorgt Inbrenger ervoor dat op eerste verzoek van AA bij inname van de Zaak in ieder geval het volgende aanwezig is en achterblijft bij AA: een volledig kentekenbewijs, een reservesleutel, de onderhoudshistorie, het onderhoudsboekje, eventuele accessoires en/of andere bijlagen die betrekking hebben op de Zaak.

36.7      Als het kentekenbewijs niet compleet is op het moment van inname door AA, bewerkstelligt Inbrenger dat het kentekenbewijs alsnog aan AA wordt overhandigd voordat de Veiling een aanvang neemt.

36.8      Als de te verkopen Zaak een Nederlands gekentekend voertuig betreft, dient het kentekenbewijs te bestaan uit een negencijferige tenaamstellingscode met een kentekencard of kentekenbewijs Deel 1a, Deel 1b en Deel 2 (het overschrijvingsbewijs). Het kentekenbewijs dient een geldigheid te hebben die strekt tot op zijn minst het moment waarop koper de Zaak ophaalt.

36.9      Inbrenger verklaart dat het AA is toegestaan de motor van de Zaak, als het een voertuig betreft, te starten. Inbrenger verklaart dat het potentiële kopers is toegestaan de Zaak te bezichtigen en te inspecteren.

36.10    Inbrenger verklaart dat de verkoop ter Veiling van de Zaak niet wordt belemmerd door nationale of internationale wettelijke bepalingen.

36.11    Het is Inbrenger niet toegestaan op door hem/haar ingebrachte Zaak te bieden.

36.12    De rechten en plichten uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden kunnen door Inbrenger niet aan derden worden overgedragen.

36.13    AA is bevoegd om diens rechten en verplichtingen te allen tijde geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde en Inbrenger stemt daarmee bij voorbaat in.

 

Artikel 37; Rechten van AA

37.1      De Inbrenger verleent een onherroepelijke volmacht aan AA om namens Inbrenger te handelen bij de voorbereiding en uitvoering van een Veiling en bij eventuele klachten naar aanleiding van een Veiling. AA is gemachtigd om alle (rechts)handelingen te verrichten die AA nodig acht, waaronder, maar niet beperkt tot het retourneren van ontvangen gelden aan een koper als er een beroep wordt gedaan op ontbinding van de koopovereenkomst. AA is niet verplicht gebruik te maken van een bevoegdheid die haar toekomt op grond van deze volmacht.

37.2      Bij een klacht van een koper met betrekking tot de Zaak, welke klacht voortkomt uit onjuiste of onvolledige of misleidende informatie van Inbrenger, heeft AA het recht om alle kosten die hieruit voortkomen te verhalen op Inbrenger.

37.3      Bij een klacht van een Koper met betrekking tot de Zaak heeft AA het recht om een onderzoek naar de gegrondheid van de klacht in te stellen. Gedurende dit onderzoek heeft AA het recht om doorbetaling van gelden aan Inbrenger op te schorten. Als een klacht gegrond wordt bevonden, heeft AA het recht om ontvangen gelden te retourneren aan een koper en eventuele schade of extra kosten te verhalen op Inbrenger.

37.4      De verkoop van een Zaak via een Veiling vindt voor rekening en risico van Inbrenger plaats. Indien de Zaak bij AA in opslag staat, geschiedt dit voor rekening en risico van Inbrenger.

37.5      Inbrenger is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de Zaak in een veilingcatalogus, via internet, op de website van AA, in een brochure of anderszins.

37.6      AA heeft het recht te bepalen via welke Veiling een Zaak ter verkoop zal worden aangeboden.

37.7      AA heeft het recht om een door Inbrenger ingebrachte Zaak al dan niet door derden te (laten) fotograferen, te (laten) illustreren of anderszins in beeld te (laten) brengen en af te (doen) beelden op welke wijze dan ook, zowel voor als na de Veiling. AA dan wel de door AA ingeschakelde partij behoudt het auteursrecht op al deze afbeeldingen. Het is voor Inbrenger verboden om de door AA gemaakte foto’s van de Zaak voor andere commerciële doeleinden te gebruiken dan voor promotie van de activiteiten van AA.

37.8      AA heeft het recht om de Zaak niet te verkopen als voor, tijdens of na het sluiten van de Veiling blijkt dat de Zaak gebreken kent die bij AA niet bekend waren op het moment dat Inbrenger de zaak overdroeg aan AA.

37.9      Het is Inbrenger niet toegestaan om een Zaak buiten AA en/of het door AA ingeschakelde veilinghuis om te verkopen, tenzij de Zaak op een Veiling niet is verkocht en een periode van zes maanden na het eindigen van een Veiling is verstreken. Als Inbrenger handelt in strijd met het voorgaande is Inbrenger een bedrag van €900,- (EURO) verschuldigd aan AA onverminderd enig ander recht van AA, zoals recht op nakoming, schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst. Als Inbrenger handelt in strijd met het voorgaande, maar voorafgaand aan de Veiling zal Inbrenger aan AA een bedrag verschuldigd zijn van €150,- (EURO) verschuldigd aan AA onverminderd enig ander recht van AA, zoals recht op nakoming, schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.

 

Artikel 38; Verplichtingen van uitvoering

38.1      Als AA tekortschiet in de uitvoering van werkzaamheden, heeft AA het recht om in de gelegenheid te worden gesteld om de werkzaamheden of het desbetreffende gedeelte daarvan binnen een redelijke termijn opnieuw uit te voeren.

 

Artikel 39; Terugname door Inbrenger

39.1      Als de Veiling van een Zaak is aangevangen, kan Inbrenger de Zaak niet meer terugnemen.

 

Artikel 40; Vergoeding

40.1      Als een zaak via een Veiling wordt verkocht, maar de transactie tussen Inbrenger en koper geen doorgang kan vinden om redenen die buiten de verantwoordelijkheid van AA vallen, behoudt AA zich het recht voor om jegens Inbrenger aanspraak te maken op een vergoeding voor haar werkzaamheden.

40.2      Kosten van het door AA ingeschakelde veilinghuis zullen aan Inbrenger worden doorberekend.

 

Artikel 41; Klachtenafhandeling 

41.1      Inbrenger is zich ervan bewust dat indien er na verkoop een klacht vanuit een koper komt AA en het Veilinghuis niet verplicht zijn om deze klacht in behandeling te nemen.

 

Artikel 42; Betaling

42.1      Betaling door een koper in het kader van een Veiling vindt plaats aan het betreffende veilinghuis, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen Inbrenger en AA. 

42.2      AA betaalt aan Inbrenger de netto-opbrengst van de verkoop van de Zaak (hierna: de ‘vergoeding’) met aftrek van de door AA en door het Veilinghuis ingehouden vergoedingen voor het organiseren van de Veiling en BTW.

 

Artikel 43; Niet verkochte Zaak

43.1      AA is gemachtigd maar niet verplicht om een onverkochte Zaak bij een volgende Veiling opnieuw te verkopen (hierna: ‘herveiling’).

43.2      Bij een herveiling blijven de rechten en verplichtingen van Inbrenger en AA uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden onverkort gelden.

43.3      Als AA afziet van het Veilen van een Zaak, heeft AA het recht om van Inbrenger te eisen dat Inbrenger de Zaak terugneemt. De kosten van het terugnemen komen voor rekening van Inbrenger.

 

Artikel 44; Opslag en transport

44.1      Eventuele kosten die AA maakt ten behoeve van een Zaak die zij onder zich houdt, komen voor rekening van Inbrenger.

44.2      Kosten voor opslag, transport of het schoonmaken van een Zaak die door Inbrenger wordt ingebracht in een Veiling komen voor rekening van Inbrenger.

44.3      AA bepaalt naar eigen inzicht waar een Zaak wordt opgeslagen.

44.4      Eventuele schade of waardevermindering van de Zaak die zich voordoet tijdens de opslag of stalling van de zaak, komt voor rekening en risico van Inbrenger.

 

Artikel 45; Verzekering 

45.1      Inbrenger is verantwoordelijk voor een deugdelijke verzekering van de ingebrachte Zaak. AA is niet gehouden om zorg te dragen voor een verzekering van de Zaak voor, tijdens of na afloop van de Overeenkomst of tijdens transport van de Zaak.

 

Artikel 46; Vrijwaring

46.1      Inbrenger zal AA op eerste verzoek vrijwaren en schadeloosstellen tegen claims van het Veilinghuis en/of claims van een koper en/of andere derde in verband met de uitvoering van de Overeenkomst en/of in verband met de koopovereenkomst die op een Veiling tot stand komt en/of in verband met enige daaruit voortvloeiende rechten van een koper.

 

Artikel 47; Retentierecht

47.1      AA heeft het recht om een eventuele verplichting tot afgifte van een Zaak aan Inbrenger op welke Zaak de uitvoering van de Overeenkomst betrekking heeft op te schorten, als Inbrenger tekortschiet in diens (betalings)verplichtingen jegens AA.

 

Artikel 48; Veiling via derde

48.1      Inbrenger accepteert bij voorbaat de algemene veiling- en verkoopvoorwaarden van het Veilinghuis dat in opdracht van AA namens Inbrenger een Veiling uitvoert. Als een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden strijdig is met een bepaling uit de algemene voorwaarden van het veilinghuis, dan prevaleert het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden.

 

***

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Dank je voor je aanmelding!
We konden u niet inschrijven. Probeer het nog eens.
Design door
Design & realisatie door
Chat
Cookie instellingen

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies.

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de Website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren.

Via onderstaande instellingen kunt u aangeven welke cookies u wilt accepteren. Houd er rekening mee dat door het niet accepteren van cookies een deel van de functionaliteit van deze website niet beschikbaar kan zijn. Meer informatie over het gebruik van gegevens en de verschillende cookies vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.

+ Toon meer
- Toon minder